ZDRUŽENIE EPS SR: Recyklujem polystyrén

Slováci patria z hľadiska nakladania s odpadmi k najhorším v Európe. Na skládkach a v spaľovniach u nás končí až okolo 50 % komunálneho odpadu, čo je výrazne nad európskym priemerom. Aby sa zvýšila miera recyklácie expandovaného polystyrénu (EPS) a informovanosť odbornej aj laickej verejnosti o recyklovateľnosti EPS, nadviazalo Združenie EPS spoluprácu s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) a vytvorili spoločný projekt, ktorého cieľom je prinavrátenie odpadového EPS späť na spracovanie ako surovinu, a tým nahradiť primárne zdroje.

Nastavenie PR kampane

Existuje niekoľko druhov polystyrénu, v súčasnosti však k najlepšie recyklovateľným patrí expandovaný polystyrén (EPS). Ide o veľmi dobre, efektívne a dokonca viacnásobne recyklovateľný materiál. Treba sa však naučiť, ako ho správne triediť. Preto vznikla web stránka recyklujempolystyren.sk, ktorá edukuje o správnom spôsobe nakladania s odpadom z polystyrénu.

Web stránka veľmi jednoducho a prehľadne vysvetľuje, ako triediť jednotlivé druhy odpadu z EPS, či už sú to obaly od elektrospotrebičov, zvyšky zo zatepľovania, obaly od potravín a pod.

Jednou z hlavných častí stránky je mapa zberných miest EPS odpadu na Slovensku, ktorá vznikla v spolupráci s INCIEN. Vďaka nej sa verejnosť dozvie, v ktorých mestách možno odpad z polystyrénu odovzdať na zberný dvor, v ktorých to zatiaľ možné nie je, ale aj to, ktoré zberné dvory posielajú EPS ďalej na recykláciu. Uvedená mapa sa bude postupne dopĺňať a aktualizovať.

Výsledky PR kampane

Úspešný launch stránky recyklujempolystyren.sk sme hneď po jej spustení podporili malou kampaňou na sociálnych sieťach a odpoveď v podobe raketového nástupu návštevnosti na seba nenechala dlho čakať. Aktuálne prebiehajú ďalšie PR aktivity zamerané na predstavenie stránky médiám a zapojenie influencerov. Pozitívna spätná väzba z trhu dáva tušiť, že stránka má užitočný obsah nielen pre širokú verejnosť, ale aj pre všetkých dôležitých aktérov v procese nakladania s odpadmi, ako sú obce, zberné dvory, recyklátori a výrobcovia.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať. Pozrieť kontakty